Tư liệu

Tờ giấy bạc đầu tiên của Việt Nam (CAND)


Với nhiệm vụ lo công quỹ, phải có tiền bù đắp những chi phí của chính quyền cách mạng, cụ Nguyễn Văn Khoát đã có nhiều suy nghĩ: “Không chỉ nhìn vào đồng tiền Đông Dương được, phải có đồng tiền của ta, nhân dân tin tưởng một lòng với Hồ Chủ tịch, Chính phủ lâm thời thì cũng tín nhiệm đồng tiền Cụ Hồ…”. Rồi với quyết định sáng suốt của Chính phủ, đồng tiền Việt Nam đã ra đời cuối năm 1946.

Tờ tiền giấy 5 đồng có chữ ký của Giám đốc Ngân khố Nguyễn Văn Khoát.

Giám đốc Ngân khố Trung ương từ ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 cho đến gần kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì là cụ Nguyễn Văn Khoát. Khi là Phó Thủ tướng, đồng chí Phạm Văn Đồng trân trọng viết trong lá thư riêng gửi cụ: “Một vị nhân sĩ xứng đáng, đã tận tâm phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân từ trước đến sau”.

Ngày 31/11/1946, lần đầu tiên những đồng tiền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chính thức phát hành. Một mặt tiền có chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (chữ Quốc ngữ và chữ Hán) và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một mặt có hình Nông Công Binh. Các loại tiền giấy gồm nhiều mệnh giá khác nhau: 100 đồng, 20 đồng, 5 đồng, 1 đồng và có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến cùng với chữ kí của Giám đốc Ngân khố Trung ương.

Tiếp tục đọc “Tờ giấy bạc đầu tiên của Việt Nam (CAND)”